• TITAN
  • TITAN
  • TITAN

PASSENGER CAR WHEEL

AVAILABLE SIZES

SIZEBOLT PATTERNOFFSET
17 x 7.54 x 100e+25 to +30
17 x 7.54 x 100e+40 to +45
17 x 7.54 x 108e+25 to +30
17 x 7.54 x 108e+40 to +45
17 x 7.54 x 110e+25 to +30
17 x 7.54 x 110e+40 to +45
17 x 7.54 x 114.3e+25 to +30
17 x 7.54 x 114.3e+40 to +45
17 x 7.55 x 100e+35 to +45
17 x 7.55 x 108e+35 to +45
17 x 7.55 x 110e+35 to +45
17 x 7.55 x 112e+35 to +45
SIZEBOLT PATTERNOFFSET
17 x 7.55 x 114.3e+35 to +45
17 x 84 x 100e+30 to +35
17 x 84 x 100e+45 to +50
17 x 84 x 108e+30 to +35
17 x 84 x 108e+45 to +50
17 x 84 x 110e+30 to +35
17 x 84 x 110e+45 to +50
17 x 84 x 114.3e+30 to +35
17 x 84 x 114.3e+45 to +50
17 x 85 x 100e+40 to +50
17 x 85 x 108e+40 to +50
17 x 85 x 110e+40 to +50
SIZEBOLT PATTERNOFFSET
17 x 85 x 112e+40 to +50
17 x 85 x 114.3e+40 to +50
17 x 94 x 100e+35 to +45
17 x 94 x 108e+35 to +45
17 x 94 x 110e+35 to +45
17 x 94 x 114.3e+35 to +45
17 x 95 x 100e+15
17 x 95 x 100e+30 to +35
17 x 95 x 100e+40 to +45
17 x 95 x 108e+15
17 x 95 x 108e+30 to +35
17 x 95 x 108e+40 to +45