• OS Mesh
  • OS Mesh

PASSENGER CAR WHEEL

AVAILABLE SIZES

SIZEBOLT PATTERNOFFSET
15 x 74 x 100e+20 to +32
15 x 74 x 100e+35 to +38
15 x 74 x 108e+20 to +32
15 x 74 x 108e+35 to +38
15 x 74 x 114.3e+20 to +32
15 x 74 x 114.3e+35 to +38
15 x 74 x 98e+20 to +32
15 x 74 x 98e+35 to +38
15 x 74 x 110e+20 to +32
15 x 74 x 110e+35 to +38